CÔ GIÁO TRẦN MAI PHƯƠNG - BÍ THƯ CHI BỘ, HIỆU TRƯỞNG

   

- Năm sinh: 1983

- Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm

- Trình độ quản lí: Thạc sĩ quản lí giáo dục

- SĐT: 0975864183

- Email: maiphuongmnblienninh@gmail.com

 

CÔ GIÁO HOÀNG THỊ OANH - PHÓ BTCB, CTCĐ, PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

- Năm sinh: 1971

- Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm

- Trình độ quản lí: Cử nhân quản lí giáo dục

- SĐT: 0979306206

- Email: hoangthioanh71@gmail.com

 

          CÔ GIÁO NGUYỄN THỊ THU HẰNG - PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Năm sinh: 1984

- Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm

- Trình độ quản lí: Cử nhân quản lí giáo dục

- SĐT: 0904682246

- Email: thuhang17071984@gmail.com