Thực hiện Hướng dẫn liên tịch số 2589/HD-UBND-LĐLĐ ngày 25/11/2020 của UBND huyện và LĐLĐ huyện Thanh Trì về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị CBCCVC năm học 2021-2022.    Sáng ...